Algemene Voorwaarden voor www.soundplug.be

Artikel 1: Algemene bepalingen
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SoundPlug moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SoundPlug aanvaard zijn.

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer

BOOST AGENCY BVBA handelt onder de naam SoundPlug

BOOST AGENCY BVBA

Maatschappelijke zetel

Louizalaan 367

1050 Brussel

BTW Nummer: BE0682668974

Ondernemingsnummer: 0682.668.974

Artikel 3: Herroepingsrecht 
Als de klant niet tevreden is krijg kan hij 14 dagen na de levering een terugbetaling ontvangen.

Artikel 4: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW.
Er worden geen leverings-, reservatie- of administratieve kosten aangerekend.

Artikel 5: Online aankopen
De aankoop van een bestelling op SoundPlug gebeurt via een beveiligde webwinkel die de garantie van uw persoonsgegevens garandeert. Alle betalingen gebeuren door middel van Bancontact, iDEAL & PayPal.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SoundPlug te mogen claimen of te veronderstellen.

SoundPlug streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor om de producten op de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. SoundPlug aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

SoundPlug is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden online geleverd via WeTransfer op het mailadres waarmee het initieel bestand verzonden is.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de bestanden van de Klant geleverd (via WeTransfer) binnen 48 uur (72 uur bij een combopakket) na ontvangst van de bestelling. Mits de instructies voor het opsturen van bestanden, zoals opgegeven in de Algemene voorwaarden, correct en volledig gehanteerd werden door de klant.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Soundplug.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SoundPlug te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De Klant verbindt er zich toe dat samples die gratis bekomen zijn ter beproeving, intellectueel eigendom van SoundPlug zijn totdat de klant een bestelling (inclusief betaling) plaatst voor de volledige versie van een project.

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van SoundPlug is bereikbaar via e-mail op info@soundplug.be of via de chatdienst op de website. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SoundPlug beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Soundplug zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Soundplug.be respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen niet gebruikt worden voor doeleinden derde partijen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@soundplug.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot SoundPlug op info@soundplug.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Soundplug.be heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Soundplug.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@soundplug.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ (first party) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Soundplug.be om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Soundplug.be Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.